Till montörer

Denna sida är avsedd för yrkesmässiga antennmontörer, såsom SANT Ry:s och Digita PRO-montörer som undersöker eventuella fel i tv-mottagares sändningar.

Om du själv upptäcker ett fel i din tv, kan du här kontrollera om felet kan bero på att frekvensområdet 700/800 MHz övertas av 4G- eller 5G-nätet. Om du känner att du ingår i ”riskgruppen”, vänligen kontakta Taajuustalkoot.

Taajuustalkoot-projektet framskrider

Byggandet av det trådlösa bredbandsnätet LTE700/800 MHz (790–864 MHz) kan orsaka störningar i antenn-tv-mottagningen. Konsumenter som misstänker att störningarna beror på en LTE700/800-basstation kan kontakta Taajuustalkoot på rådgivningsnumret 020 411 7676 *) eller via kontaktformuläret på den här webbplatsen.
*) På Åland står Taajuustalkoot till tjänst på numret 020 411 7830.

Hur märker man av en störning orsakad av en LTE700/800-basstation?

Det mest typiska är att det förekommer störningar i fastigheter där:
– antennsystemet har en antennsignalförstärkare
– det finns en LTE700/800-basstation i närheten
– det är långt till närmaste tv-station eller mottagningsförhållandena i övrigt är besvärliga.

En LTE700/800-störning kan orsaka överstyrning i antennförstärkaren, vilket leder till förvrängning av signalen:
– Ett maximivärde anges för förstärkarens inputnivå. Om värdet överskrids uppstår distorsion i förstärkaren, vilket framkallar störningar i ett eller flera kanalknippen (ett kanalknippe består av flera tv-kanaler). I tv-mottagaren syns detta som att det är fel på kanalerna eller att det i rutan står ”ingen signal” eller ”kontrollera antennen”.

I vissa fall kan LTE700/800-signalen orsaka störningar i själva tv-mottagaren:
– Mottagarna håller i allmänhet en inputnivå på cirka 80 dBuV utan distorsion och stora nivåskillnader på cirka 30 dB.
– I sådana fall installeras ett LTE-störningsfilter mellan antennkabeln och mottagaren.

Taajuustalkoots rådgivningstjänst och åtgärder som görs av antennmontörerna

Taajuustalkoots rådgivningstjänst samarbetar med Digita Pro-antennentreprenörerna för att åtgärda antenn-tv-hushålls störningar från LTE700/800-basstationer.

Åtgärder som görs av Taajuustalkoots rådgivningstjänst:
– konstatera att störningar förekommer
– beställa installation av störningsfilter från antennmontörer
– genomföra filterinstallationer
– begära stängning eller uppstart av LTE700/800-basstationer
– informera antennmontörerna

Information som behövs för att konstatera LTE-störningar:
– information om när LTE-basstationerna har startats upp och var de är belägna
– information av konsumenten om när den aktuella störningen har börjat
– information om hur konsumentens antennsystem är uppbyggt
– fastighetens/konsumentens adressinformation

Åtgärder som görs av DigitalPRO-antennentreprenören: 
– ta emot arbetsbeställning
– avtala med konsumenten om installationstidpunkt
– mäta på ort och ställe störande frekvenser och deras styrka
– installera störningsfilter

Målet är att installationen av störningsfilter görs under två vardagar.

Dokumentation av arbete:
– upplysningar om antennsystem: om det är fråga om centralantenn eller egnahemshus; antennriktning; uppgifter om förstärkare och nätstruktur
– mätresultat: LTE700/800-signalernas nivåer och frekvens samt uppgift om var mätningen gjorts
– typ av filter som installerats
– uppgift om var filtret installerats
– upplysning om huruvida störningen försvunnit

Vad göra om antennentreprenören upptäcker en LTE-störning på annat sätt än via rådgivningstjänsten?

Antennentreprenören bör kontakta Taajuustalkoots rådgivningstjänst.

Andra antennarbeten

I normala fall är installation av LTE700/800-störningsfilter kostnadsfri för konsumenten. Men om ytterligare åtgärder krävs för att eliminera en störning som orsakats av LTE-signal, t.ex. byte till antenn med integrerad förstärkare, bör extrakostnaderna diskuteras med rådgivningstjänsten innan en installation görs.

Erfarenheter av störningar från LTE700/800 MHz i hushåll med antenn-tv:

– Störningar har upptäckts på 0–4 km avstånd från en LTE 800 MHz-basstation.
– Största delen av de uppstartade LTE800-basstationerna har inte orsakat störningar.

Frekvenser för basstationerna för LTE700/800 MHz på fastlandet:

DNA Ab
Frekvensband 791–801 MHz
Frekvensband 758–768 MHz

Elisa Oyj
Frekvensband 811–821 MHz
Frekvensband 768–778 MHz

Telia Finland Oyj
Frekvensband 801–811 MHz
Frekvensband 778–788 MHz

Frekvenser för basstationerna för LTE700/800 MHz på Åland:

Telia Finland Oyj
Frekvensband 791-806 MHz

Ålands Telekommunikation Ab
Frekvensband 806-821 MHz

Störningsfilter:

Digita Pro-antennentreprenörerna skaffar LTE700/800-störningsfilter och andra installationstillbehör som behövs. Filter tillhandahålls av bl.a. Laatuantenni, Anvia, RF-Tuote och Prism Microwave. På marknaden finns allt fler antenn med integrerat störningsfilter för LTE700/800-frekvenser. Detta bör beaktas vid sådana störningar som kräver byte av antenn. Störningsfilter kan också vara integrerat i en (mast)förstärkare för antennsystem. Vid användning av integrerade filter är det bra att beakta deras installationsplats så att det i framtiden är lätt att utföra åtgärder som förbättrar frekvenseffektiviteten inom UHF-området. Finland kommer att införa LTE700-system 1.1.2017, och det är bra om den utrustning som monteras nu installeras och väljs med tanke på detta.

Specialkravet för K59- och K60-området är att kanaldämpningen på den kanal som används är så liten som möjligt (helst under 6 dB). Ett LTE700/800-störningsfilter installeras på en sådan plats mellan antennen och antennförstärkaren att den enkelt går att byta.

Exempel på filter

I början av 2014 har det utförts frekvensfunktionsmätningar på olika filter. Framför allt i områden som kräver brant dämpningskurva (områden där UHF-kanalerna 59 och 60 används för tv-bruk) är det bra om entreprenören kontrollerar antingen bland dessa mätresultat eller i tillverkarens tekniska specifikationer att det integrerade eller för separat installation avsedda filtret lämpar sig för det aktuella området. Verksamhetsprincipen för den av Digita drivna LTE700/800-rådgivningstjänsten (Taajuustalkoot) är att de antennentreprenörer som fått i uppdrag att åtgärda störningar kan använda LTE700/800-filter som de skaffat själva, förutsatt att filtren är tekniskt lämpliga. För närvarande finns inget officiellt godkännandesystem för LTE700/800-filter.

Via Taajuustalkoot bekostas endast avlägsnande av LTE700/800-störningar. Allt extra arbete, såsom iståndsättning av en fastighets antennsystem med avseende på t.ex. HD-tjänster och extra dosor ska faktureras separat och konsumenten måste klart informeras att detta är separat verksamhet som inte är att jämföra med åtgärder för att avlägsna LTE700/800-störningar. Vid extra arbeten är det viktigt att notera att en central nyhet i Kommunikationsverkets föreskrift M65 är bl.a. att mottagning av sändningar på UHF- och VHF-områdena kräver separata antenner. Det är inte tillåtet att använda inbyggda antennförstärkare, inte heller vridbara kontakter. Vid kableringen ska kablar av klass A användas.

Föreskrift M65 samt upplysningar om dess syfte och tillämpningsområden finns på Kommunikationsverkets 

Frågor?

Kontakta Taajuustalkoots rådgivningstjänst.